Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Peltotieto Oy
Yhteystiedot:
Ahvenlammentie 35
71820 Pöljä
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Anu Rossi
Ahvenlammentie 35
71820 Pöljä
0409389708
anu.rossi@peltotieto.fi

2. Rekisteröidyt
Yrityksen asiakasrekisterissä säilytetään yritykseltä palveluja hankkineen asiakkaan henkilötietoja. Rekisterissä säilytetään myös potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja; asiakkaiden, jotka ovat esimerkiksi koulutustapahtumassa, yleisötilaisuudessa tai muussa vastaavassa luovuttaneet tietonsa yritykselle ja antaneet suostumuksensa tietojen tallentamiseen.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen perusteena on:
• Henkilötietojen käsittely rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella, esim. yleisötapahtumissa kerätty potentiaalilista, jossa kysytty kirjallinen lupa markkinointiin
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• yrityksen palveluista kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi; etu- ja sukunimi
• osoitetiedot
• sähköposti
• puhelinnumero
• markkinointikiellot ja suostumukset

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista palveluista
• mahdolliset muistiinpanot asiakassuhteen hoitoon liittyen esim. seuraava kontaktointi
• asiakkaan itsensä luovuttamat mahdolliset muut tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Peltotieto Oy/Anu Rossi
Ahvenlammentie 35
71820 Pöljä
anu.rossi@peltotieto.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa yritykseen tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakaspalvelun yhteydessä
• potentiaaliselta asiakkaalta esim. yleisötilaisuudessa jossa asiakas on luovuttanut tietonsa rekisterinpitäjälle
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen (yhteydenottopyynnön) kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Peltotieto Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai asiakas ilmoittaa että tiedot pitää poistaa.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Lisäksi rekisteritietoihin pääsee Peltotieto Oy:n taloushallinnon toteuttaja. Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Asiakasrekisterin sekä henkilötietojen tietoturvallisuus varmistetaan tietokoneen palomuurin, sovelluksiin vaadittavien käyttäjätunnusten/salasanojen avulla sekä huolehtimalla siitä että asiakastiedot eivät ole ulkopuolisille fyysisesti saatavilla esim. toimitiloissa.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.